22 Tháng Một, 2021

Blog chia sẻ kiến thức

Vì một tương lai thông thái hơn

Mở công ty nên chọn loại hình Công ty nào?

Đối với các người muốn thành lập công ty hay Công ty để bắt đầu phát triển con đường buôn bán của mình thì cũng đều lo lắng trong Các bước trước tiên đó chính là sẽ chọn loại hình Công ty nào thích hợp, vì Bây giờ đã có nhiều thay đổi về luật này cũng chính do đó loại hình kinh doanh tương đối quan trọng nó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và tồn tại của Công ty vì đây sẽ là hình thức đi theo Công ty của bạn, hãy cùng Nếu bạn quan tâm, có thể xem thêm xem Tim Sen chia sẻ điều gì ngày hôm nay nhé.

Có 4 hình thức áp dụng cho Doanh nghiệp, Doanh nghiệp đang phổ biến: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Hợp tác xã.

Doanh nghiệp tư nhân.

Công ty/Doanh nghiệp tư nhân sẽ do một cá nhân làm chủ và tự chịu bổn phận bởi toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của Doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của Công ty tư nhân là 1 cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không tư cách pháp nhân loại hình này có ưu thế chính là chủ tư nhân có thể hoàn toàn chủ động trong việc quyết định Những vấn đề có liên quan đến hoạt động buôn bán của Công ty.

Chủ Công ty tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác kiểm tra, điều hành hoạt động buôn bán. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc rà soát Doanh nghiệp, thì chủ Công ty tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động buôn bán của Doanh nghiệp.

Do là chủ sở hữu duy nhất của Công ty nên Công ty tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Chế độ bổn phận vô hạn của chủ Công ty tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, Người dùng và tạo điều kiện cho Doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bằng luật pháp như Những loại hình Doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bởi toàn bộ tài sản của Công ty và của chủ Doanh nghiệp chứ không giới hạn số tài chính mà chủ Doanh nghiệp đã đầu tư vào Công ty.

>>> Xem thêm: Chi phí thành lập công ty mới

Doanh nghiệp cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty/Doanh nghiệp cổ phần được chia thành rất nhiều phần bởi nhau gọi là cổ phần, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và Những trách nhiệm tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số nguồn vốn đã góp vào Doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần khuyến mãi biểu quyết. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không có hạn chế số lượng tối đa.

Doanh nghiệp cổ phần có tư cách pháp nhân tính từ lúc ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán. Khi mở công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với Công ty cổ phần có trên mười 1 cổ đông phải có Ban rà soát.

Khả năng huy động vốn của Doanh nghiệp cổ phần cực kỳ cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của Doanh nghiệp cổ phần. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần hết sức linh động tạo điều kiện rất nhiều người cùng góp vốn vào Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp TNHH một thành viên.

Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên sẽ có quyền chuyển nhượng toàn bộ hay 1 phần tài chính điều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không được quyền phát hành cổ phiếu.

Đây cũng là loại hình độc đáo của Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là Công ty do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu bổn phận về Các khoản nợ và Các trách nhiệm tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của Doanh nghiệp.

Chủ sở hữu của Doanh nghiệp không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số nguồn vốn đã góp vào Doanh nghiệp, bằng cách chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ số nguồn vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu Công ty không được rút lợi ích nhuận của Doanh nghiệp Lúc Doanh nghiệp không có thanh toán đủ Những khoản nợ và các trách nhiệm tài sản khác đến hạn phải trả.

Lợi thế của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là chủ sở hữu Doanh nghiệp có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

Doanh nghiệp TNHH 2 thành viên.

Loại hình Doanh nghiệp này cũng tương đối thịnh hành ở nước ta, Lúc có 2 thành viên trở lên là Doanh nghiệp trong ấy thành viên chịu bổn phận về các khoản nợ và các trách nhiệm tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số tài chính đã cam kết góp vào Công ty. Thành viên của Doanh nghiệp có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa không có vượt quá năm mươi.

Công ty có tư cách pháp nhân từ khi ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty bổn phận hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động nguồn vốn. Công ty bổn phận hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười 1 thành viên phải có Ban kiểm tra. Công ty bổn phận hữu hạn là loại hình Công ty thông dụng nhất Tại Việt nam Hiện nay.

Số lượng thành viên Doanh nghiệp bổn phận không có nhiều và Các thành viên thường là người quen biết, an toàn và đáng tin cậy nhau, nên việc rà soát, điều hành Doanh nghiệp không có quá phức tạp. Công ty chỉ trách nhiệm về Những hoạt động của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào Công ty nên ít gây rủi ro cho người góp nguồn vốn.

Hợp tác xã.

Có thể thu hút được đông đảo người làm việc tham dự do Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể của các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tình nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật Hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham dự Hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, buôn bán và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Việc rà soát Hợp tác xã thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng nên mọi xã viên đều bình đẳng trong việc tham gia quyết định Những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã không có phân biệt nhiều tài chính hay ít nguồn vốn.

không có khuyến khích được người rất nhiều nguồn vốn, việc rà soát Hợp tác xã phức tạp do số lượng xã viên đông.

Bạn cũng có thể xem thêm thủ tục mở công ty để hiểu rõ hơn nữa. Nếu có bất cứ thắc mắc nào hay chưa hiểu rõ về loại hình của Doanh nghiệp trước lúc thành lập hãy liên hệ với Tim Sen chúng tôi.

Công ty TNHH TIM SEN

  • Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec – 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố HCM
  • Số điện thoại: (028) 71 069 069 – Hotline: 0903 016 246
  • Website: https://timsen.vn/
  • Email: info@timsen.vn